Opšti uslovi

§1. Područje primene

Opšti uslovi poslovanja važe za sve poslovne odnose i/ili ugovore koji se zaključe sa firmom Clean & Tidy d.o.o., Beograd. Oni su podložni izmeni i/ili dopuni uz isključivu pisanu saglasnost ugovornih strana.

Korisnik u smislu Opštih uslova poslovanja je fizičko lice sa kojim se ulazi u poslovni odnos bez da se istom Korisniku može pripisati status pravnog lica i/ili lica koje može samostalno da obavlja delatnost.

Preduzeće u smislu Opštih uslova poslovanja je fizičko ili pravno lice sa kojim se ulazi u poslovni odnos a koje je registrovano kod nadležnih organa za obavljanje delatnosti odnosno lice koje je uredno evidentirano u privrednom registru.

Nalogodavac u smislu Opštih uslova poslovanja je Korisnik ili Preduzeće.

§2. Vrsta i obim usluge

1. Usluga čišćenja se u glavnom pruža u redovno radno vreme, tokom radnih dana. Odstupanje je moguće ukoliko je isto definisano i obostrano usaglašeno pisanim putem.

2. Nakon izvršenih radova čišćenja koji su okončani posle redovnog radnog vremena Nalogodavca, firma Clean & Tidy d.o.o. se obavezuje da zatvori sve prozore, ugasi sva svetla i zaključa sva vrata.

3. Pod okolnostima iz tačke 2., za slučaj da Nalogodavac raspolaže sa alarmnim sistemom, isti se obavezuje da besplatno uputi firmu Clean & Tidy u način rukovanja sistemom kao i da je informiše o nadležnoj službi nadzora/obezbeđenja koju je isti eventualno angažovao kao i o kontakt telefonu za hitni slučaj. Za slučaj aktivacije alarma Nalogodavca, firma Clean & Tidy zadržava pravo da zahteva nadoknadu troškova ukoliko se javi potreba da radnik firme Clean & Tidy mora da ostane na objektu izvođenja radova ili da se vrati na isti.

§3. Osoblje

1. Firma Clean & Tidy stavlja na raspolaganje neophodan personal.

2. Radnicima firme Clean & Tidy je izričito zabranjeno da imaju bilo kakav uvid u dokumenta ili bilo kakav pisani ili štampani materijal Nalogodavca kao i otvaraju ormane, radne stolove ili bilo koje druge prostore za odlaganje materijala Nalogodavca.

3. Radnici firme Clean & Tidy se obavezuju da čuvaju bilo kakve informacije, do kojih eventualno mogu da dođu tokom urednog obavljanja posla kod Nalogodavca, kao poverljive a u cilju zadržavanja maksimalne diskrecije Nalogodavca.

§4. Sredstva za čišćenje i uređaji

1. Firma Clean & Tidy obezbeđuje namenska sredstva za čišćenje i negu kao i odgovarajuće uređaje u količini koja zadovoljava potrebe posla koji je ugovoren. Nalogodavac obezbeđuje vodu, struju, prostor za odlaganje smeća kao i potrošni materijal (ubruse, peškire, sapun i sl.) za mokre čvorove. Takođe, Nalogodavac o svom trošku obezbeđuje prostor za odlaganje i čuvanje opreme i materijala firme Clean & Tidy a koji prostor (prostor, orman ili slično) se zaključava i obezbeđuje istu sigurnost kao i što je ima ostala imovina Nalogodavca.

§5. Garancija

Očigledni nedostaci izvršene usluge se moraju odmah reklamirati na licu mesta a u slučaju da isti nisu otklonjeni tada Nalogodavac se obavezuje da najkasnije u roku od 24h od trenutka izvršenja odnosne usluge pošalje pisanu reklamaciju. Firma Clean & Tidy se obavezuje da otkloni uredne i osnovane reklamacije Nalogodavca u roku od 48h od prijema odnosne reklamacije.

§6. Ključ od prostora koji je predmet čišćenja Nalogodavac se obavezuje da firmi Clean & Tidy besplatno obezbedi ključ od prostorija koje su predmet čišćenja ili da na bilo koji drugi način obezbedi nesmetan pristup objektu od strane radnika firme Clean & Tidy. U slučaju da je firmi Clean & Tidy poveren ključ i isti se izgubi, firma Clean & Tidy se obavezuje da Nalogodavcu nadoknadi dokumentovani trošak izrade novog ključa a koji trošak je ograničen na 100 EUR (slovima: sto eur), u dinarskoj protivvrednosti.

§7. Podugovaranje

Firma Clean & Tidy zadržava pravo da podugovori poverene radove pri čemu je isto ne oslobađa od odgovornosti prema Nalogodavcu.

§8. Prekid radova

1. Prekid radova je moguć u slučaju više sile koja je priznata pozitivnim zakonskim propisima na snazi u Srbiji u kom slučaju firma neće trpeti posledice.

2. U slučaju prekida radova pod okolnostima gde je firma Clean & Tidy primila avansnu uplatu od strane Nalogodavca, firma Clean & Tidy se obavezuje izvrši povraćaj tako primljenih sredstava u slučaju da nije nadoknadila takve radove Nalogodavcu u narednom periodu i ili pružila druge usluge koje su prethodno obostrano usaglašene.

§9. Neplaćanje Nalogodavca

U slučaju docnje u plaćanju Nalogodavca, obaveza firme Clean & Tidy da pruži ugovorenu uslugu čišćenja/održavanja miruje čime obaveza plaćanja od strane Nalogodavca za izvršene usluge ostaje. U slučaju docnje u plaćanju Nalogodavca za izvršene usluge, firma Clean & Tidy ima pravo da zahteva zakonsku zateznu kamatu. Nalogodavac se obavezuje da ne stupa u kontakt sa radnicima firme Clean & Tidy u smislu poveravanja istog ili drugog posla van onog koji je ugovoren sa firmom Clean & Tidy. Ovo ograničenje važi tokom trajanja ugovora sa firmom Clean & Tidy kao i šest meseci nakon isteka istog. U slučaju kršenja ove obaveze, Nalogodavac je u obavezi da obešteti firmu Clean & Tidy jednokratnim plaćanjem kaznenog paušala u iznosu od 2.000 EUR (slovima: dve hiljade eur), u dinarskoj protivvrednosti.

§11. Odgovornost i ograničenje odgovornosti Za štete koje su nastale grubom nepažnjom ili nemarom radnika firme Clean & Tidy, ista odgovara u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima na snazi u Srbiji. Iz odgovornosti firme Clean & Tidy su isključene bilo kakve eventualne štete koje su netipične i ili nepredvidive. Ovde se naročito misli na inventar koji je podložan prirodnom habanju kao a naročito inventar kao što su (rolo)zavese, grejne instalacije, električni uređaji itd.

Odgovornost firme Clean & Tidy je ograničena na iznos koji odgovara vrednosti iz zaključenog ugovora za mesec u kome je nastala eventualna šteta. U slučaju štete, Nalogodavac se obavezuje da istu odmah pisanim putem prijavi firmi Clean & Tidy, a najkasnije u roku do 24h nakon nastanka štete. Propuštanjem ovog roka, Nalogodavac gubi pravo na nadokandu opravdane štete prema ovim uslovima poslovanja.

§12. Plaćanje

1. Plaćanje izvršene usluge se vrši u roku od 15 (petnaest) dana od izvršenja iste, ukoliko drugačije nije određeno posebnim ugovorom i ili prihvatom ponude.

2. Eventualni dodatni / naknadni radovi se imaju platiti u roku od 15 (petnaest) dana od izvršenja istih, ukoliko drugačije nije određeno posebnim ugovorom i ili prihvatom ponude.

3. Nalogodavac ima pravo da obustavi plaćanje samo onog dela računa za izvršene usluge koji je sporan. Nesporni iznos se mora platiti u predviđenom roku. Propuštanjem roka za plaćanje nespornog iznosa, firma Clean & Tidy zadržava pravo da zahteva zakonsku zateznu kamatu.

4. Za rad van redovnog radnog vremena, vikendom ili praznicima, firma Clean & Tidy naplaćuje dodatni paušal koji iznosi 100% redovne cene, izuzev ukoliko nije drugačije određeno posebnim ugovorom ili ponudom.

§13. Korekcija cene

Cene koje su date u ponudi firme Clean & Tidy su fiksne tokom trajanja ugovorne obaveze, izuzev u slučajevima gde je to drugačije definisano ugovorom sa Nalogodavcem ili u slučaju rasta EUR/RSD za više od 7%. Jedinične cene date u ponudi firme Clean & Tidy važe za period od 30 (trideset) dana od datuma odnosne ponude. Nakon isteka ovog roka, ponuda je podložna ponovnoj konfirmaciji od strane firme Clean & Tidy.

§14. Početak važenja ugovora i izmene

1. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.

2. Za slučaj da između Nalogodavca i firme Clean & Tidy ne postoji poseban ugovor, stupanjem u ugovorni odnos se ima smatrati akt prihvata ponude (porudžbine) od strane Nalogodavca i davanje potvrde porudžbine od strane firme Clean & Tidy. Ovakva potvrda porudžbine je obavezna iz razloga što je u istoj neophodno razjašnjenje svih tehničkih detalja oko usluge i odnosne cene koja je predmet usaglašavanja Nalogodavca i firme Clean & Tidy.

3. Za slučaj da posebnim ugovorom nije drugačiije određeno, bilo koja strana može raskinuti ugovorni odnos u tekućem mesecu za tekući mesec pri čemu se prema firmi Clean & Tidy d.o.o. moraju izmiriti sve obaveze do trenutka raskida. U slučaju da je do raskida došlo u prva 3 (tri) meseca od zaključenja ugovora, firma Clean & Tidy d.o.o. zadržava pravo da od Nalogodavca zahteva jednokratnu nadoknadu u visini 70% jednomesečnog održavanja u slučaju da je firma Clean & Tidy izvršila genralno čišćenje odmah nakon zaključenja ugovora a koje se inače radi gratis za ugovor o redovnom održavanju na period od minimum 6 (šest) meseci.

4. Bilo kakva izmena ugovora ili ugovornog odnosa (po osnovu prihvaćene ponude i potvrde porudžbine) zahteva pisanu formu te se u tom smislu bilo kakav prethodni pisani ili usmeni dogovor ima smatrati nevažećim.

§15. Dejstvo ugovora

U slučaju da pojedine odredbe ugovora/ ugovornog odnosa postanu nevažeće odnosno da iste ne budu primenjive u toku realizacije iz bilo kog razloga, isto neće uticati na važnost i dejstvo ostatka ugovora. U tom slučaju, ugovorne strane se obavezuju da u najkraćem roku, ne dužem od 30 (trideset) dana nađu odgovarajuću zamenu za onaj deo teksta koji je postao nevažeći/neprimenljiv s tim da se obe ugovorne strane imaju rukovoditi time da je neophodno zadržati istu ekonomsku svrhu / značaj.

§16. Primenljivi Zakon i rešavanje sporova

Na ugovorni odnos Nalogodavca i firme Clean & Tidy važe i primenjuju se pozitivni zakonski propisi na snazi u Srbiji.U slučaju spora, ugovorne strane će nastojati da isti reše sporazumno. Za slučaj da isto nije moguće, ugovara se stvarno nadležni sud u Beogradu.

§17. Završne odredbe

Firma Clean & Tidy zadržava pravo na izmene / dopune svojih Opštih uslova poslovanja, o čemu je dužna da obavesti Nalogodavca i ukaže na korekcije. Pošto je isto izvršeno od strane firme Clean & Tidy, za dalji ugovorni odnos između Nalogodavca i firme Clean & Tidy važe i primenjuju se novi Opšti uslovi poslovanja firme Clean & Tidy.

Beograd, 01.10.2013. godine Clean & Tidy d.o.o., Beograd

Scroll to Top